Tắt điều hòa – cả thành phố quyết tâm tiết kiệm điện