Sức mua điều điều hòa giá rẻ tăng đột biến trong tháng 6