Quy định không nhập khẩu máy móc, thiết bị cũ đã quá 5 năm