Dùng tủ lạnh bảo quản có ảnh hưởng đến chất lượng sâm banh